Werkwijze Shared Value Centre

Het Shared Value Centre is in essentie gericht op de transformatie van probleem gestuurd werken, naar perspectief gedreven samen werken en samen leven. Door het centraal stellen van eigen passies, talenten en drijfveren en mensen en organisaties te faciliteren hier naar te leren (samen) leven en (samen)werken.

Het Shared Value Centre navigeert hiervoor als eerste gericht op het inrichten van gunstige startcondities (fase 1), het verbinden van betrokken organisaties en mensen aan een gezamenlijk perspectief en werkwijze (fase 2), het faciliteren van broedplaatsen om met elkaar via maatschappelijke projecten op basis betekenis te geven aan dit perspectief (fase 3), het ontsluiten van de werkende principes om deze breder in de organisaties en samenleving toe te kunnen passen (fase 4)

Afbeelding1
1 Mobiliseren startenergie, voorwaarde scheppende fase

De voorwaarde scheppende fase is gericht op het opwekken en mobiliseren van startenergie. In deze fase gaat het Shared Value Centre op zoek naar mensen die vanuit persoonlijke drijfveren, passies en talenten het voortouw willen nemen voor het oplossen van lokale maatschappelijke vraagstukken. Het Shared Value Centre faciliteert in deze fase de initiatiefnemers, ontwikkelt met hen een lonkend perspectief, navigeert met hen naar een geschikte vraagstuk om mee te starten, creëert met de initiatiefnemers ontwikkelruimte, legitimatie en randvoorwaarden voor de initiatiefnemers om aan de hand van dit vraagstuk richting het perspectief meanderen. En ambassadeur te worden van het proces zodat andere mensen en organisaties erop aan kunnen haken

Van de betrokken mensen vraagt deze fase om overgave aan het ontwikkelproces. Waarom overgave? Overgave om passies en talenten en perspectief centraal te stellen en daar naar te gaan handelen. Vol overgave. Maar ook je overgeven aan dat wat het proces teweeg brengt en daarop te ( mogen) durven vertrouwen.

Het centraal stellen van een geschikte casus en lonkend perspectief is dus bedoeld als een voertuig voor een veel groter ontwikkelproces. Dit vraagt zowel van de mensen in de casus als van de vertegenwoordigers van de faciliterende organisaties veel meer bewegingsruimte, reflectief vermogen en autonomie als normaliter, en van betrokken organisaties het inzetten van veel meer middelen en ondersteuning als gebruikelijk voor een enkelvoudige casus.

In onze aanpak gebruiken wij het product ‘film en dialoog’ voor deze fase, en/of een cyclus van leerwerk bijeenkomsten, met een streefdoorlooptijd van drie maanden.

2 Transformatie werkwijze, kwartiermakersfase

Deze fase is gericht op de transformatie van de manier van organiseren. Een manier van organiseren die dienstbaar is aan de mensen die in de praktijk vanuit eigen betekenisgeving invulling geven aan het realiseren van het perspectief. Een manier van organiseren die waardengedreven is en daarmee persoonlijke en organisatie belangen overstijgt en inclusief maakt.

In deze fase faciliteert het Shared Value Centre de initiatiefnemers, en mensen en organisaties uit fase 1 om tot gezamenlijke randvoorwaarden en ondersteuningsstructuur te komen, waarbinnen de betrokken mensen de ruimte en vrijheid voelen op basis van persoonlijke drijfveren en talenten samen te werken. Waarmee het ontwikkelproces de ruimte krijgt om te groeien. De mensen kunnen groeien en het perspectief realiseerbaar kan worden.
Deze fase is dus op allereerst gericht op het ontketenen van de betrokken organisaties zodat er ontwikkelruimte voor de casus/experiment ontstaat. En voeren we dialoog over de beschikbare middelen, kennis en kunde, en bepalen we welke ondersteuningsstructuur we kunnen mobiliseren en welke gezamenlijk te starten projecten hierop aansluiten. Via ervaringsleren. En de manier van samenwerken hierbij. Inclusief de legitimatie van de betrokken organisaties.
Om vervolgens betrokken mensen te faciliteren bij het initiëren van maatschappelijke projecten waarmee ze zowel aan zelfverwezenlijking als aan maatschappelijke waarde kunnen werken.

Deze fase vraagt van betrokken bestuurders, managers, ondernemers persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap om de randvoorwaarden te faciliteren die het mogelijk maakt om daadwerkelijk met elkaar het perspectief in de praktijk te kunnen realiseren. persoonlijk leiderschap in termen van steun, vertrouwen geven, proactief meedenken, ruimte creëren. Dit vraagt om, moed, lef, doorzettingsvermogen, volharding.

In deze fase werken we met leerwerkbijeenkomsten gecombineerd met 1 of 2 kwartiermakers voor 1 of 2 dagen in de week, met een streefdoorlooptijd van 3 maanden.

3 Uitkristalliseren waarde maatschappelijke projecten, procesregie fase

Deze fase is gericht op, met het maatschappelijke project als voertuig, het uitkristalliseren van de waarde voor de samenleving, de betrokken mensen en organisaties. Via ervaringsleren , continue dialoog en reflecteren in actie. Via concrete maatschappelijke projecten geven betrokken mensen op basis van eigen drijfveren betekenis aan het creëren van maatschappelijke waarde. Het Shared Value Centre is in deze fase gericht op het organiseren van de samenwerking op een manier die enerzijds optimaal de drijfveren en talenten ondersteunen van betrokken mensen en anderzijds aansluiten op de randvoorwaarden en ondersteuningsstructuur die voor het project voorhanden is. Het Shared Value Centre faciliteert op deze wijze als procesregisseur de ruimte voor de ontwikkeling van maatschappelijke waarde. In deze fase leer je om op zoek te gaan en trouw te blijven aan je eigen passies en talenten. Dit vraagt om nauwe en zorgvuldige onderlinge afstemming. De dialoog hierover en het ervaringsleren zal er voor zorgen dat er een manier van samenwerken kan ontstaan waar een ieder zijn talent in kwijt kan. Zo vormt zich in deze fase de contouren van een groepsidentiteit, met zwermintelligentie. Betrokken organisaties ervaren in  deze fase  dat dienstbaar organiseren als neergezet in fase 2 veel meer rendement, werkplezier en energie geeft en dat de belangrijkste rol is deze dienstbaarheid met elkaar in onderlinge samenhang te organiseren.

Doel van het maatschappelijke project is het uitkristalliseren van de samenwerking aan maatschappelijke waarde op vier abstractie niveaus.
1. Het duurzaam ontwikkelen van het project waarbinnen een ieder zich veilig en gewaardeerd voelt, talent kan inzetten en ontwikkelen en zijn eigen doelen kan realiseren (zelfverwezenlijking).
2. In cocreatie een integraal en gezamenlijk proces te ontwikkelen om tot duurzame maatschappelijke oplossingen te komen, waarbij een ieder zich optimaal thuis voelt in zijn rol en bijdrage, als basis om anderen uit te nodigen ook te participeren.
3. Het ontwikkelen van een samenwerkingsverband waar betrokken organisaties hebben leren samenwerken aan het bieden van een ondersteuningsstructuur waarbinnen betrokken mensen maatschappelijke waarde kunnen creëren. Met als uitkomst dat de betrokken organisaties hun eigen doelen hebben kunnen realiseren.
4. De werkzame principes te ontsluiten zodat deze overdraagbaar zijn verduurzaamd kunnen worden en voor professionaliseringsdoeleinden kan worden ingezet, zowel in de projecten, naar organisaties, individuen als samenleving.
Voor de betrokken mensen is deze fase een hoopvol, weerbarstig en spannend avontuur.
Enerzijds leer je je innerlijk kompas beter benutten, anderzijds vraagt dit om het loslaten van niet meer ter zake doende conditioneringen. Dit gaat in de regel met emoties gepaard. Een veilig proces ( ook legitimatie en steun) en onderling vertrouwen is daarom cruciaal.
Het perspectief is het ontstaan van leef-werkgemeenschappen met een zwermintelligentie welke getuned zijn op zowel individueel talent, op elkaar als op het collectief perspectief. Zo ontstaat flow en synchroniciteit.

In deze fase werken we per project met 1 of 2 procesregisseurs, gedurende ongeveer 9 maanden.

4 Transformatie van mensen, organisaties en samenleving, fase werkende principes

Deze fase is gericht op transformatie van betrokken mensen, organisaties en samenleving. Door de werkende principes uit de maatschappelijke projecten te benutten voor leer en ontwikkelarrangementen voor alle betrokken mensen en organisaties , c.q. deze op andere thema’s toe te kunnen passen zodat de hele samenleving kan transformeren richting een compassievolle samenleving met welzijn voor iedereen, en naar een samenleving waarin iedereen mee doet. Het Shared Value Centre faciliteert hierbij door het bieden van leer- en kennisdeel arrangementen vanuit haar expertise centrum: de lerende samenleving in De Boecop. In deze fase synchroniseert langzaam maar zeker de gehele samenleving ( leef- en systeemwereld) in een nieuwe overstijgende orde die zich kenmerkt door gevoelens van flow en synchroniciteit.

In deze fase werken we vooral met kennisdeel en leerarrangementen en nemen de mensen uit de projecten de rol van procesregisseur over. Het SVC volstaat met een train the trainer aanbod. Related Site research paper help.